Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dluhy jsou jako žvýkačka na botě

4. 2. 9009

 

bez záruky

Odměníme vás za včasné splácení
https://www.airbank.cz/cs/pujcka/proc-pujcku-u-nas/vypocet-nove-pujcky

 

MAPA CHUDOBY

 

duben 2013

 

 

 

 

 

 

květen 2012

tzv. Světová finanční krize, kolikáté kolo již?!

tlačí domácnosti do dluhů

 

♣♣♣♣♣♣♣

Jak to také v naší nešťastné zemi může skončit?!

 

níže cituji z portálu České obchodní inspekce:

 

http://www.coi.cz/cs/spotrebitel/nez-si-vezmete-spotrebitelsky-uver/

 

Než si vezmete spotřebitelský úvěr

Dne 1. ledna 2002 nabyl účinnosti zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru (zákon o spotřebitelském úvěru), který upravuje specifické podmínky smluv, v nichž je sjednáván spotřebitelský úvěr. Tento zákon klade rovněž určité požadavky na některé reklamy spotřebitelského úvěru, určitým způsobem upravuje podmínky finančního vypořádání pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru, a další. Smlouva sjednávající spotřebitelský úvěr musí být uzavřena písemně a musí obsahovat určité zákonem stanovené náležitosti (mimo jiné výši úvěru; údaje o výši a splatnosti každé jednotlivé splátky a případných dalších plateb; hodnotu ukazatele RPSN; stanovení podmínek změny RPSN, které nesmí být závislé pouze na vůli věřitele; informace o sankcích pro případ neplnění povinností sjednaných smlouvou; ustanovení o právu na předčasné splacení úvěru; způsob placení; a další). Ukazatel RPSN slouží k porovnání jednotlivých úvěrových nabídek. V případě takového typu spotřebitelského úvěru, pro který nelze stanovit ukazatel RPSN, musí věřitel ve smlouvě uvést maximální výši úvěru, výši plateb s úvěrem souvisejících a podmínky, za kterých lze tyto platby měnit. Zákon představuje sjednocení české právní úpravy s právem členských zemí Evropské unie. Dozor nad dodržováním podmínek stanovených uvedeným zákonem vykonává Česká obchodní inspekce.

Zájemcům o úvěr doporučujeme při sjednávání úvěru maximální obezřetnost. Potenciálnímu dlužníkovi se musí nejpozději formou písemného návrhu textu úvěrové smlouvy dostat veškerých informací o nabízeném úvěru. Je třeba, aby se zájemce o úvěr po obdržení písemného návrhu smlouvy včetně všech jejích nedílných součástí s textem důkladě seznámil a kvalifikovaně rozhodl, zda bude nabízené podmínky svým podpisem akceptovat či nikoliv.

V žádném případě by dlužník neměl akceptovat smlouvu, s jejímž obsahem (včetně všech jejích nedílných součástí) se řádně neseznámil. Je výhradně na zájemci o úvěr, jaký časový prostor poté, kdy mu byl věřitelem předložen písemný návrh smlouvy, bude prostudování daného dokumentu věnovat, zda se rozhodne záležitost konzultovat s jinou osobou, apod. V žádném případě by zájemce o úvěr neměl podlehnout případnému tlaku zástupce věřitele a jednat například v časové tísni. Není-li věřitel ochoten umožnit zájemci o úvěr od okamžiku, kdy mu poskytne písemný návrh smlouvy, jeho řádné prostudování v časovém prostoru dle požadavku potenciálního dlužníka, svědčí to každopádně o neserióznosti věřitele. Pak je na místě zvážit, zda s takovýmto subjektem vůbec vstupovat do tak závažného právního vztahu, jakým poskytnutí spotřebitelského úvěru bezesporu je.

Často kladené otázky související se zákonem o spotřebitelském úvěru:


Otázka: Co je ukazatel RPSN?

Odpověď: Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr (RPSN) je jeden z řady ekonomických ukazatelů, který určitým způsobem vypovídá o úrovni platebních podmínek úvěru. Prostřednictvím RPSN lze posoudit výhodnost spotřebitelského úvěru, tento ukazatel slouží především k porovnání jednotlivých úvěrů, které jsou spotřebiteli nabízeny. Povinnost informovat spotřebitele o výši tohoto ukazatele ukládá zákon o spotřebitelském úvěru. Vzorec pro výpočet RPSN je uveden v příloze zákona o spotřebitelském úvěru. Základními vstupními parametry pro stanovení tohoto ukazatele je výše úvěru, údaj o termínu poskytnutí úvěru, informace o výši jednotlivých splátek, poplatků a případných dalších plateb a informace o lhůtě splatnosti každé jednotlivé splátky, každého jednotlivého poplatku a případných dalších plateb.  


Otázka: Jak mohu spočítat RPSN pro konkrétní spotřebitelský úvěr?

Odpověď: Vzorec pro výpočet RPSN je uveden v příloze zákona 321/2001 Sb. Vzhledem k tomu, že podoba vzorce vyžaduje, aby RPSN byla vypočtena metodou opakovaných aproximací, je nejvhodnější k výpočtu použít počítačový program určený pro tento účel.


Otázka: Je ukazatel RPSN totožný s ukazatelem roční úroková sazba (míra)?

Odpověď: Nikoliv. Jedná se o dva naprosto odlišné ukazatele. Ukazatel RPSN je svou konstrukcí odlišný od ukazatele "roční úroková sazba (míra)", tj. ukazatel "roční úroková sazba (míra)" se vypočte na základě zcela odlišného vzorce než je vzorec pro výpočet ukazatele RPSN. Jednomu a témuž spotřebitelskému úvěru bude tedy příslušet určitá hodnota ukazatele RPSN a jiná hodnota "roční úrokové sazby (míry)". Ukazatel RPSN bývá bohužel i v médiích velmi často chybně zaměňován s ukazatelem roční úroková sazba. (Např. interpretace, že RPSN je roční úroková sazba, do jejíhož výpočtu jsou zahrnuty další platby související s úvěrem, je naprosto chybná.)


Otázka: Kam se mohu obrátit v případě, že mám pochybnosti o tom, zda smlouva sjednávající spotřebitelský úvěr obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti?

Odpověď: Máte možnost obrátit se na Českou obchodní inspekci, která je dozorovým orgánem pro tyto případy.


Otázka: Kam se mohu obrátit v případě, že mám pochybnosti o tom, zda reklama či nabídka spotřebitelského úvěru je v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru?

Odpověď: Máte možnost obrátit se na Českou obchodní inspekci, která je dozorovým orgánem pro tyto případy.


Otázka: Mohu jako spotřebitel (dlužník) profitovat na tom, že smlouva, kterou jsem uzavřel, neobsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti?

Odpověď: V případě, že smlouva sjednávající spotřebitelský úvěr nebude splňovat určité náležitosti stanovené zákonem č. 321/2001 Sb. a spotřebitel se rozhodne tuto skutečnost uplatnit u věřitele, bude spotřebitelský úvěr nadále považován za úvěr úročený diskontní sazbou České národní banky (platnou v době uzavření smlouvy). Diskontní sazba České národní banky bývá obvykle ze všech úrokových sazeb z úvěrů nejnižší. Vedle toho se stanou neplatnými ujednání o jiných platbách spotřebitelského úvěru. Toto ustanovení zákona představuje pro věřitele určitou formu postihu, na druhé straně dává spotřebiteli možnost těžit určitou finanční výhodu v důsledku pochybení věřitele (až na výjimky bývá úroková sazba úvěru vyšší než diskontní sazba ČNB, tj. v praxi dochází ke snížení úvěrových splátek)..


Otázka: Jaký postih plyne pro věřitele z toho, že smlouva sjednávající spotřebitelský úvěr neobsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti?

Odpověď: Za nedodržení podmínek stanovených zákonem o spotř. úvěru může Česká obchodní inspekce uložit pokutu až do výše 1 mil. Kč (za opakované porušení povinností v průběhu jednoho roku ode dne poslední kontroly lze uložit pokutu až do výše 2 mil. Kč).
Dalším důsledkem porušení může být pro věřitele povinnost snížit odpovídajícím způsobem splátky (a neinkasovat případné další platby) – viz předchozí otázka.


Otázka: Vztahuje se zákon o spotřebitelském úvěru na všechny spotřebitelské  úvěry?

Odpověď: Z působnosti zákona jsou vyjmuty některé druhy úvěrů. Zákon o spotřebitelském úvěru se nevztahuje následně vyjmenované typy spotřebitelských úvěrů:

-  spotřebitelský úvěr na koupi, výstavbu, opravu nebo údržbu nemovitosti
-  
spotřebitelský úvěr založený na nájemní smlouvy, která po uplynutí určité doby nezaručuje převod vlastnického práva
- spotřebitelský úvěr poskytnutý bez úroku nebo jakékoli úplaty (tj. pokud se součet veškerých plateb, které je dlužník v souvislosti s úvěrem povinen uhradit, rovná výši poskytnutého úvěru)
-  
spotřebitelský úvěr poskytnutý na průběžné poskytování služeb
-  
spotřebitelský úvěr nižší než 5 tis. Kč a vyšší než 800 tis. Kč
-  spotřebitelský úvěr, jehož splatnost nepřesahuje 3 měsíce nebo je splatný nejvýše ve 4 splátkách ve lhůtě nepřesahující 12 měsíců.


Otázka: Vztahuje se zákon o spotřebitelském úvěru i na smlouvy uzavřené před 1. 1. 2002?

Odpověď: Nikoliv. Právní vztahy vzniklé přede dnem 1. 1. 2002 (tj. přede dnem nabytí účinnosti zákona) se řídí dosavadními předpisy, tj. nepodléhají režimu zákona o spotřebitelském úvěru.


Otázka: Je finanční leasing považován za spotřebitelský úvěr?

Odpověď: Ano.Finanční leasing je jednou z forem spotřebitelského úvěru. Leasingová smlouva (sjednávající finanční leasing) je tedy smlouvou , která podléhá režimu zákona o spotřebitelském úvěru. Rovněž reklama nabízející finanční leasing musí splňovat požadavky tohoto zákona. Na operativní leasing se zákon o spotřebitelském úvěru nevztahuje.


Otázka: Jaké položky se zahrnují do výpočtu RPSN?

Odpověď: Při výpočtu RPSN se zohlední nejen platby splátek (jistiny a úroků), ale rovněž další platby některých dalších nákladů na spotřebitelský úvěr, které musí být dle zákona o spotřebitelském úvěru při výpočtu RPSN zohledněny (zákon nestanoví tyto platby taxativně). Příklady plateb, které se zahrnují do výpočtu RPSN:

- poplatky vážící se k uzavření smlouvy (např. administrativní poplatky)
- 
poplatky vážící se k posouzení žádosti o úvěr
- 
poplatky za převod peněžních prostředků a poplatky za vedení úvěrového účtu, pokud jsou nepřiměřeně vysoké a spotřebitel nemá možnost volby způsobu placení
- 
platby za pojištění nebo záruku, pokud se jedná o pojištění nebo záruku, která má věřiteli zajistit splacení úvěru v případě smrti spotřebitele, jeho invalidity, pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti
- 
odkupní cena předmětu leasingu (kupní cena hrazená leasingovým nájemcem leasingovému pronajímateli, po jejíž úhradě se leasingový nájemce stává vlastníkem předmětu leasingu)
- a další...


Otázka: Musí být do výpočtu RPSN vždy zahrnuty poplatky za vedení účtu, který slouží ke splácení úvěru?

Odpověď: Zákon o spotřebitelském úvěru ukládá povinnost zahrnout do výpočtu RPSN poplatky za vedení účtu pouze v tom případě, pokud jsou nepřiměřeně vysoké a spotřebitel nemá možnost volby způsobu placení.


Otázka: Musí každá smlouva o spotřebitelském úvěru obsahovat RPSN?

Odpověď: Nikoliv. Pro některé typy spotřebitelského úvěru nelze stanovit RPSN. Jde například o situace, kdy nejsou předem známy výše a termíny budoucích půjček a splátek. Zákon na tyto případy samozřejmě pamatuje. V těchto případech samozřejmě smlouva nemusí (ani nemůže) obsahovat RPSN. (RPSN lze vypočítat pouze v tom případě, pokud jsou k dispozici veškeré nezbytné výchozí údaje vstupující do vzorce pro výpočet RPSN.)


Otázka: Musí každá reklama spotřebitelského úvěru obsahovat RPSN?

Odpověď: Nikoliv. Pouze taková reklama, která obsahuje úrokovou sazbu (ať již stanovenou na roční, měsíční, týdenní či jiné bázi) nebo jakékoli další údaje týkající se nákladů na úvěr musí obsahovat RPSN nebo příklad jejího výpočtu (zákon pokládá obě varianty, tj. uvedení RPSN nebo příklad jejího výpočtu za zcela rovnocenné). Reklama takového typu spotřebitelského úvěru, pro který nelze stanovit RPSN, nemusí (ani nemůže) RPSN ani příklad jejího výpočtu obsahovat, a to ani v případě, že její součástí je úroková sazba nebo údaje o nákladech na spotřebitelský úvěr.


Otázka: S jakou přesností je třeba uvádět hodnotu RPSN?

Odpověď: Hodnotu RPSN je dle zákona třeba vyjadřovat s přesností na nejméně jedno desetinné místo.


Otázka: Jaké další ukazatele kromě RPSN jsou nejčastěji užívány pro posouzení výhodnosti či nevýhodnosti úvěru?

Odpověď: Vedle RPSN je nejčastěji užíván ukazatel "úroková sazba", a to na roční, měsíční nebo týdenní bázi (sporadicky je možno setkat se i s "úrokovou sazbou" stanovenou na pololetní, čtvrtletní či denní bázi). Někdy bývá platební úroveň úvěru vyjádřena koeficientem navýšení. Zákon o spotřebitelském úvěru neukládá povinnost uvádět ve smlouvě či v reklamě tyto ukazatele, jejich užití závisí pouze na rozhodnutí věřitele, případně jiných zúčastněných osob.


Otázka: Stanoví zákon o spotř. úvěru nějaký maximální limit hodnoty RPSN?

Odpověď: Nikoliv. Zákon ukládá povinnost vypočítat RPSN dle vzorce uvedeného v příloze zákona o spotřebitelském úvěru a tuto hodnotu uvést ve smlouvě nebo v reklamě. Konkrétní hodnota RPSN musí odpovídat konkrétním platebním podmínkám, které si ujednal věřitel a spotřebitel (nebo které nabízí věřitel spotřebiteli). Ujednání o platebních podmínkách je záležitostí věřitele a dlužníka, zákon o spotřebitelském úvěru neklade v tomto směru žádná omezení. Smyslem zákona o spotřebitelském úvěru je zajistit, aby měl dlužník o nabízeném úvěru veškeré informace, včetně údajů o výši a splatnosti veškerých plateb. (Pokud například smlouva obsahuje nepřiměřená a pro dlužníka nevýhodná ujednání, která by mohla být důvodem pro určení neplatnosti smlouvy, jedná se o záležitost, kde v případě sporu smluvních stran přísluší rozhodovat soudu. Pokud se případě dlužník domnívá, že by se mohlo jednat o lichvu, jedná se o záležitost orgánů činných v trestním řízení.)


Otázka: Musí smlouva o spotřebitelském úvěru obsahovat navýšení, popřípadě součet všech splátek a případných dalších plateb, které je spotřebitel povinen na základě této smlouvy uhradit?

Odpověď: Nikoliv, zákon o spotřebitelském úvěru takovouto povinnost neukládá.


Otázka: Musí smlouva o spotřebitelském úvěru obsahovat "roční úrokovou sazbu (míru)"?

Odpověď: Nikoliv, zákon o spotřebitelském úvěru ani jiná právní úprava neukládá povinnost uvádět ve smlouvě roční úrokovou sazbu ani úrokovou sazbu stanovenou na jiné než roční bázi (např. týdenní, měsíční atd.). Pokud věřitel ve smlouvě úrokovou sazbu uvede, je výhradně na jeho uvážení, zda se bude jednat o úrokovou sazbu měsíční, roční týdenní, případně stanovenou na jiné bázi. 


Otázka: Jaké jsou výhody ukazatele RPSN oproti ukazateli úroková sazba?

Odpověď: Existují dvě hlavní výhody:
- Při výpočtu RPSN se zohlední nejen platba jistiny a úroků, ale rovněž platby některých dalších nákladů, které stanoví zákon o spotřebitelském úvěru.
- Ukazatel roční procentní sazba nákladů (RPSN) jsou všichni věřitelé povinni uvádět na roční bázi, což usnadní orientaci spotřebitelů. (V případě ukazatele "úroková sazba" se lze setkat s úrokovou sazbou počítanou na různé bázi, např. roční, měsíční, týdenní, příp. další, což některým spotřebitelům může ztěžovat orientaci v nabídce úvěrů.)


Otázka: Je pravda, že v případě předčasného splacení spotřebitelského úvěru nemá věřitel právo požadovat po spotřebiteli žádnou kompenzaci  za předčasné splacení?

Odpověď: Zákon o spotřebitelském úvěru deklaruje spotřebiteli právo na předčasné splacení spotřebitelského úvěru. V takovém případě má spotřebitel nárok na snížení plateb se spotřebitelským úvěrem souvisejících o takovou částku, aby splacením spotřebitelského úvěru před dobou splatnosti nezískal žádný z účastníků smlouvy o spotřebitelském úvěru  nepřiměřený prospěch na úkor ostatních účastníků. Zákon tedy věřiteli umožňuje požadovat po dlužníkovi v souvislosti s předčasným splacením nad rámec nesplacené jistiny a úroků ke dni předčasného splacení určitou kompenzaci. Míru požadované kompenzace je však povinen nastavit takovým způsobem, aby nezískal nepřiměřený prospěch na úkor dlužníka.

PLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA: Plné znění Zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb., si můžete přečíst
zde.

ÚVĚROVÉ KALKULAČKY:

Pro výpočet roční procentní sazby nákladů na sptřebitelský úvěr jsou připaveny tyto "kalkulačky":

Pokud mají všechny splátky stejnou výši a probíhají v konstantních intervalech, můžete vyplnit jednodušší verzi tabulky.


Pokud splátky nemají stejnou výši a nebo probíhají v nepravidelných intervalech, použijte tuto
tabulku s možností až 130 jednotlivých splátek.


K dispozici je také identický program v
MS Excel.

 

Případné dotazy prosím posílejte na tento e-mail.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Možná s vysvětlením pointy to pochopím snáze:

Cituji z portálu „Měšec cz“

 

http://www.mesec.cz/clanky/kolik-vlastne-zaplatite-na-splatkach/

 

Ján Simkanič - 26. 11. 2002 0:01

Kolik vlastně zaplatíte na splátkách?

Dvě splátkové společnosti mají na svých stránkách kalkulačky splátek. Porovnáte-li je však s kalkulačkou, která je umístěna na stránkách České obchodní inspekce, zjistíte nesrovnalosti. Kdo tedy počítá správně? Jaký úrok nakonec zaplatíte? Přečtěte si, na co si dát pozor.

V minulých dnech jsme vám přinesli srovnání spotřebitelských úvěrů a přehled vánočních akcí splátkových společností. Dvě z nich, GE Capital Multiservis a Home Credit, na svých webových stránkách vycházejí vstříc svým zákazníkům, kteří tak mají možnost orientačně zjistit, kolik u dané společnosti zaplatí, nakoupí-li jejím prostřednictvím zboží na splátky.

Zadáte-li do obou kalkulaček stejné částky, měli byste mít ideální možnost podmínky obou nabídek jednoduše porovnat a zjistit tak, která je lepší. Ovšem tak snadno to nejde, protože na vás může číhat pěkná záludnost.

Obě kalkulačky jsme vyplnily stejným způsobem. Cenu zboží jsme zvolili 15.000 Kč, první akontaci jsme zadali ve výši 10 %, tj. 1.500 Kč, z čehož vyplývá výše úvěru 13.500 Kč. Periodicita splátek měla být měsíční a chtěli jsme splácet 10 měsíců. Zkrátka naprosto běžný, ničím výjimečný příklad. Po provedení výpočtu jsme výsledky porovnali s výpočtem kalkulačky umístěné na stránkách České obchodní inspekce.

Srovnání dopadlo v obou případech trochu zvláštně - ani jedna z komerčních kalkulaček se napoprvé s kalkulačkou České obchodní inspekce neshodovala. Poslali jsme tedy inspekci dotaz, jestli děláme chybu my, nebo jestli spočívá v kalkulačkách obou společností. Prakticky obratem jsme obdrželi podrobnou odpověď od Ing. Oldřicha Kűchlera, ředitele metodiky technické kontroly, díky němuž vás můžeme upozornit na chytáky, na které byste mohli narazit i vy.

Kamenem úrazu byla tzv. RPSN. Co to znamená? Zkratka RPSN vyjadřuje Roční procentní sazbu nákladů, tedy součet nákladů spojených s poskytnutím a správou úvěrového účtu, přepočtený v poměru k výši úvěru. Tuto sazbu jsou od letošního roku povinny uvádět všechny společnosti, které poskytují úvěry či nákupy na splátky, aby jejich klienti měli možnost srovnávat výhodnost jednotlivých úvěrů. RPSN totiž v sobě zahrnuje nejen splácené úroky jako takové, ale také další poplatky, které společnosti za úvěr zaplatíte.

Kalkulačka GE Capital Multiservis
Jak vypadal výsledek u kalkulačky Multiservisu, se můžete přesvědčit na vlastní oči. Potíž spočívá v tom, že po zadání stejných údajů do kalkulačky ČOI, dostaneme jinou RPSN.

Multiservis u tohoto úvěru uvádí sazbu 37,18 %, ale u ČOI při splátce 1596 Kč vychází sazba na 45,35 %. Kde je chyba? Jak nám bylo vysvětleno, problém se skrývá v poplatku za vedení úvěrového účtu ve výši 40 Kč. Selský rozum sice říká, aby tento poplatek byl zahrnut do výpočtu RPSN - protože smysl RPSN spočívá v zahrnutí veškerých nákladů na úvěr do jedné procentní sazby, která by všechny tyto náklady odrážela.

Ovšem ČOI nás upozornila, že v tomto směru často dochází k nedorozuměním, protože dle zákona č. 321/2001 Sb. "nemusí být poplatky "za vedení účtu" zahrnuty do výpočtu RPSN vždy". Zákon totiž ukládá tyto poplatky do výpočtu RPSN zahrnout "pouze v tom případě, pokud jsou nepřiměřeně vysoké a spotřebitel nemá možnost volby způsobu placení".

Podle ČOI tedy GE Capital Multiservis poplatek 40 Kč měsíčně posoudila jako přiměřeně vysoký, a tedy s ním ve výpočtu RPSN nepracuje. Důsledek? GE Capital Multiservis vám v kalkulačce prozradí správnou výši splátky 1.596 Kč, ovšem pro výpočet RPSN ji používá "očištěnou" od zmiňovaného poplatku (pokud do kalkulačky ČOI dosadíme splátku bez poplatku 1.556 Kč, pak získáme RPSN, kterou uvádí i Multiservis, tedy 37,18 %).

Tímto elegantním řešením však Multiservis své klienty trochu zavádí (samozřejmě v rámci zákona), protože jimi uváděná splátka 1.596 Kč neodpovídá sazbě 37,18 %, ale sazbě 45,35 %.

Když jsem se na tiskové konferenci Multiservisu ptal ředitele a předsedy představenstva společnosti Jiřího Pathyho, proč Multiservis při výpočtu RPSN s poplatkem za vedení účtu nepočítá, odpověděl, že jiné společnosti ve svých kalkulačkách také jiné poplatky neuvádějí (např. poplatek za výpis z účtu). Když jsem však tuto informaci ověřoval u konkurenčního Home Creditu, byl jsem ujištěn, že žádné nadstavbové poplatky podobného druhu klient neplatí.

Kalkulačka Home Credit
Stejně jsme postupovali i v případě kalkulačky na stránkách Home Creditu. Ověření výsledku u kalkulačky ČOI však opět ukázalo nesrovnalosti. Zatímco Home Credit tvrdí, že jeho RPSN je 35 %, při zadání stejných splátek kalkulačka ČOI (nejjednodušší verze) ukazuje dokonce 51,27 %.

I tady je fígl, ovšem spočívá v něčem jiném. Jak se sami můžete přesvědčit, u kalkulačky Home Creditu je napsáno, že jde o splácení s odloženou dobou splatnosti o 2 měsíce. A právě to je celé kouzlo. Úvěr tedy nezačnete splácet jeden měsíc po poskytnutí, ale až za tři měsíce po poskytnutí. Splátky úvěru tak odpovídají delšímu časovému úseku - a když máte stejné množství peněz půjčené delší dobu, logicky vychází úroková sazba nižší.

Za tímto účelem jsou na stránkách ČOI uvedeny pokročilejší verze kalkulačky, v nichž můžete vyplnit například to, kdy budou jednotlivé splátky splaceny - v tomto případě tedy 1. splátka 90 dnů po poskytnutí úvěru, 2. splátka 120 dnů atd. (můžete také vyplňovat konkrétní dny splatnosti). A v takovém případě už RPSN spočítaná Home Creditem odpovídá RPSN spočítané na stránkách ČOI.

Který úvěr je tedy lepší? Od koho si půjčit na nákup zboží na splátky? Srovnávat tyto dvě nabídky není právě jednoduché, protože každá z nich má jinou dobu splatnosti. A tak u Home Creditu sice platíte měsíčně vyšší splátku (1.624 Kč proti 1.596 Kč), můžete zato celou částku splatit až za rok a ne už za deset měsíců. U Home Creditu tedy zaplatíte v souhrnu více (navýšení je 2.740 Kč proti 2.460 Kč), ovšem vzhledem k tomu, že částku máte půjčenou delší dobu, zaplatíte vlastně relativně méně, čemuž odpovídá i výše RPSN (35 % proti 37,18 % bez poplatku a 45,35 % s poplatkem).

Ať se rozhodnete pro jakoukoli variantu, doporučuji vám, abyste v případě pochybností o tom, kolik budete splácet, jak dlouho a zda je to pro vás výhodné, podrobili důkladnému výslechu zástupce společnosti, od níž si budete půjčovat, a kdyby to nepomohlo, abyste se obrátili na Českou obchodní inspekci, na její internetové stránky a užitečnou kalkulačku.

http://www.mesec.cz/clanky/kolik-vlastne-zaplatite-na-splatkach/

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Cituji z :

http://www.mesec.cz/clanky/poradny-ve-financni-tisni-bezplatna-cesta-z-dluhu/

Dalibor Z. Chvátal - 19. 1. 0:00

Desetník: Poradny ve finanční tísni, bezplatná cesta z dluhů

Počet domácností, které již mají nebo jim v blízké budoucnosti hrozí potíže se splácením závazků, se stále zvyšuje, ovšem zároveň se zvyšuje počet občanských poraden, které těmto předluženým zadarmo pomáhají. Přitom tuto dobročinnost financují mimo jiné i samotné banky a tvůrci zákonů. Je to nejsnazší cesta, jak si zadarmo nechat poradit.

DESETNÍK 151/2009 (5. 1. 2009 – 18. 1. 2009)

Pomoc nejen předluženým domácnostem

Do potíží se splácením úvěru se dnes může dostat doslova každý. A nemusí jít přitom o úmysl, kdy si záměrně sjednám úvěr s úmyslem či vědomím, že ho nikdy nesplatím (mimochodem, to je pak podvod a trestný čin, jen se špatně prokazuje). V současné době, kdy mnoho firem omezuje své náklady, a to se projevuje i propouštěním zaměstnanců, se mnoho domácností může dostat do situace, že nemá z čeho splácet své závazky. Problém je o to vážnější, že v předchozích letech nás banky lákaly na výhodné hypotéky s nízkými úroky a získat hypotéční úvěr mohl téměř každý, kdo měl příjem alespoň o pár tisíc vyšší, než životní minimum. Ve falešném pocitu úspěšné ekonomiky a šťastného období jsme mohli žít i v loňském roce, kdy nás silná koruna i dolar mohly motivovat k utrácení i sjednání úvěru pro výhodné nákupy.

Už konec roku 2008 přinesl vystřízlivění. Jenže podepsané závazky jsou platné a ten, kdo peníze půjčil, je oprávněně chce zpět. Se stoupající delikvencí dlužníků stoupá i počet exekucí, ale zároveň se do povědomí občanů dostává i poslední záchranná brzda v podobě insolvenčního řízení s povolením oddlužení. Jenže některé předlužené domácnosti mají až příliš velké oči, pokud si myslí, že oddlužení je spasí. Kromě toho, že je to docela finančně asketické řešení, je potřeba splnit řadu formálních podmínek. Nicméně, cesta ven z dluhů to je.

Předlužení občanů si uvědomuje i mnoho soukromých společností, které nabízejí přefinancování nevýhodných úvěrů, zastavení exekucí či dokonce pomoc s návrhem na insolvenční řízení. Právě před takovými firmami varuje David Šmejkal, ředitel ostravské pobočky Poradny při finanční tísni: "Často se setkáváme s tím, že člověk ve finanční tísni kontaktuje společnost nabízející řešení s dluhy. Ta mu pomůže tak, že své příjmy bude dlužník posílat této společnosti a ta zajistí výplatu věřitelům. Za své služby si vezme měsíční manipulační poplatek, ovšem ten je v tisících korunách. Tím se dlužníkova situace jen zhorší."

Právě projekt občanských poraden, které mají za úkol pomáhat všem občanům ve finanční tísni, je cestou, jak zadarmo ukázat předluženým lidem cestu z dluhů ven a pomoci jim opět nastartovat do nového života bez dluhů. V České republice působí několik občanských sdružení, které takto pomáhají. Jde zvláště o olomoucké občanské sdružení SPES, 14 poraden působí pod hlavičkou Asociace občanských poraden a minulý týden byla po Praze otevřená druhá specializovaná poradna v Ostravě s názvem Poradna při finanční tísni. Čtěte více: Čtyři mýty o snadném oddlužení.

Nejčastější problémy s dluhy

Mezi nejčastější dluhy patří závazky z bankovních půjček a nebankovních úvěrů známých, a renomovaných úvěrových společností. Typicky jde o závazky ze spotřebitelských úvěrů a kreditních karet, v menší míře kontokorentní úvěry. Dluhy z hypoték jsou prozatím minimální. Čtěte více: Když vytloukáte klín klínem.

Odpovědné úvěrování pod taktovkou bank

Vzhledem k tomu, že rady občanských poraden jsou zadarmo, žijí občanské poradny pouze z dotací a darů. Mezi partnery Poradny při finanční tísni patří právě banky, a to hned první velká „pětka“ v podobě České spořitelny (včetně její stavební spořitelny), ČSOB, Komerční banky, Raiffeisenbank či UniCredit Bank. Poradně pomáhají i Sdružení českých spotřebitelů, Vysoká škola ekonomická v Praze či JUDr. Havel, jeden z tvůrců insolvenčního zákona. "Při životě nás drží pouze finanční dary partnerů, protože náklady na fungování jen těchto dvou poboček se blíží k 8 milionům korun ročně," ukazuje ekonomické fungování poradny Karel Suchý z dozorčí rady.

Pojištění úvěrů chybí

Přestože většina úvěrových společností a bank nabízí volitelné pojištění v případě nesplácení úvěru, ze zkušeností poraden jej má sjednáno jen minimum klientů s dluhy. Nevýhodou pojištění je jeho vyšší cena, ale zvláště během dlouhodobé nemoci nebo při ztrátě zaměstnání je pojištění nezastupitelné. Ne každý má totiž finanční rezervu na pokrytí pravidelných splátek.

Poradna musí mít odborníky, ne jen dobrou myšlenku

Aby mělo poradenství smysl a nešlo jen o suchou teorii, jak má člověk ve finanční tísni postupovat, je nutné mít v poradně odborníky se zkušenostmi jak z bankovní oblasti, tak z praxe české justice. Je zbytečné lákat předluženého občana na oddlužení soudem, když není v jeho finančních možnostech dostát svým minimálním zákonným závazkům. "Máme tady specialisty z bank i justice, takže umíme člověku ve finanční tísni kvalitně poradit a v případě potřeby není problém klientovi plně asistovat s pomocí podání insolvenčního návrhu na povolení oddlužení. Všechny služby jsou samozřejmě zdarma," upřímně se chlubí kvalitou poradny Zdeňka Svobodová, vedoucí ostravské pobočky Poradny při finanční tísni. Čtěte více: Budu na tom po osobním bankrotu lépe, nebo hůř?

Předlužení však není způsobováno jen přeceněním schopností splácet, ale mají na něm nemalý podíl i společnosti podnikající mimo dozor České národní banky. "V poslední době začala probíhat diskuze mezi ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem financí o implementaci direktivy, která se týká poskytování spotřebitelských úvěrů, pravidel a formy půjčování. Ale z mého pohledu tato diskuze začala příliš pozdě a v současné době v České republice můžeme na trhu najít mnoho poskytovatelů úvěrů, kteří nerespektují žádná pravidla a jejichž podnikání by se dalo nazvat jako neetické nebo možná i asociální," ukazuje smutnou realitu David Šmejkal. "První a poslední moment však leží vždy u klienta, a i proto jsme tu my, abychom spotřebitelům mohli pomoci, když už ne s výběrem daného finančního produktu, tak alespoň skupiny produktů, které je neohrozí," prezentuje Šmejkal rozšířené služby poradny. Čtěte více: Nebankovní úvěry: rychlé, vstřícné, ale dražší.

Jak do poradny

Nejlépe se telefonicky objednejte, protože často bude potřeba donést s sebou i dokumenty (např. úvěrové smlouvy apod.), které usnadní orientaci o vašich závazcích.

Úspěch poraden je vidět i na rostoucím počtu klientů. Během prvního roku působení Poradna při finanční tísni pomohla přes 4 000 klientům, kde šlo pouze o první kontakty. S ostravskou pobočkou se toto číslo v roce 2009 pravděpodobně zdvojnásobí nehledě na další poradny působící po celé České republice. I přes pomoc, kterou v poradnách lidé ve finanční tísni dostanou, je lepší udělat vše pro to, aby důvody pro návštěvu poradny nenastaly. Když se to i přes snahu nepodaří, alespoň na to nejste sami. Čtěte více: Oddlužení v praxi.

http://www.mesec.cz/clanky/poradny-ve-financni-tisni-bezplatna-cesta-z-dluhu/

 

 

http://www.slunecnice.cz/tipy/vybavte-si-pocitac-zcela-zdarma/

 

 

CITUJI Z: http://www.novinky.cz/finance/298994-delnice-s-ditetem-nema-z-ceho-splatit-pujcky-na-zivobyti-je-z-ni-skoncena-vec.html

 

 

 

Dělnice s dítětem nemá z čeho splatit půjčky na živobytí. Je z ní "skončená věc"

Bance lidé platí až na krev. Když jim nezbývá hotovost, tak raději dluží za telefon, říkají odborníci. Domácnosti si berou nebankovní půjčky, jen aby měly na splátky bance. I přesto počet Čechů, kterým ani to nepomohlo, a banka už po nich vymáhá pohledávku, roste. Jedná se o tzv. úvěry v selhání.

 

Potvrzují to nejen suchá čísla z bankovních registrů dlužníků. Stačí nahlédnout do insolvenčního rejstříku, do naskenovaných dokumentů v PDF k žádostem dlužníků o to, aby se soud slitoval a povolil jim oddlužení, tzv. osobní bankrot. Za pět let pak může být až 70 procent dluhů, přihlášených včas věřiteli, smazáno.

Počet lidí s problémy se zvýšil. Krátkodobý úvěr nesplácí 275 tisíc osob. Jiří Rajl, nebankovní registr dlužníků CNCB

Stovky žádostí měsíčně jsou ale soudy odmítnuty pro nedostatečné doložení situace. Lenka K. ze Středočeského kraje je jen jednou z mnoha.

V jejím spise je, stejně jako u tisíců dalších, u položky stav řízení již výstižné: "zamítnutá, skončená věc". Příběh je učebnicový. Pracovala jako dělnice v kolínské automobilce u pásu. Šla na mateřskou. Je bez partnera, samoživitelka. Očividně jí scházely peníze na živobytí.

Všichni jí ochotně půjčovali, bonita nebonita 

A tak šla jedna půjčka za druhou. Celkem jich je desítka. Začalo to u bank, po dvaceti, padesáti tisících korunách. Pak následovaly známé firmy z řad nebankovních společností, po deseti, patnácti tisících.

To vše proloženo pohledávkami mobilního operátora. Podle vyjádření soudu ale žena nedoložila potřebné dokumenty o svém případném majetku a příjmech, tedy o své situaci.

Zamítnutím návrhu na oddlužení (osobní bankrot) suché úřední řádky v insolvenčním rejstříku o ní logicky končí. Co s ní bylo, nebo bude dál? Buď ji pomohli rodiče, nový přítel (de facto sponzor) nebo čelí exekučnímu procesu a zkouší podávat další, opakované návrhy na osobní bankrot. Tak to obvykle pokračuje dál.

 

Podpořte i vy svým hlasem redaktora Práva Jindřicha Gintera v boji o novinářskou cenu čtenářů za články o kšeftování s dluhy. Finále se blíží.

 

To že matky samoživitelky jsou skupinou obyvatelstva nejohroženější chudobou (kolem šesti až devíti tisíc korun měsíčně na hlavu) potvrdili i analytici Českého statistického úřadu. Podle nich do ní matky samoživitelky padají ještě více než senioři.

Podíl selhání ředí balík nových úvěrů

„Počet klientů s problémy se splácením se zvýšil. Dlouhodobý úvěr řádně nesplácelo téměř 30 tisíc lidí, což je téměř o čtyři tisíce více než loni. Krátkodobý úvěr pak nesplácí necelých 275 tisíc osob. Ohroženo je o 2,1

 

 

 

Uplatňování poplatků za zprostředkování spotřebitelského úvěru, které jsou odečteny z jistiny uvedené v úvěrové smlouvě, a takto ponížená jistina je spotřebiteli poskytnuta po uzavření úvěrové smlouvy, aniž by toto bylo uvedeno v předsmluvních informacích a/nebo smluvních podmínkách.
• Prosazování podmínek do smlouvy o spotřebitelském úvěru sledujících nikoli splácení úvěru, ale příjmy z realizace zajištění. Jinými slovy: společnosti nejde o to, aby člověk úvěr splatil, ale naopak, aby se z něho „vyrobil“ dlužník, který přijde například o byt.
• Uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru bez ověření schopnosti spotřebitele splatit úvěr vyhodnocením informací získaných od spotřebitele, popřípadě bez ověření této schopnosti v úvěrovém registru nebo v jiném vypovídajícím zdroji. Klasickým příkladem jsou nabídky půjček ve stylu „pro seniory, studenty a matky samoživitelky bez ověřování bonity do 24 hodin“.
• Opakování majetkové sankce za totéž porušení povinnosti dlužníka v neúměrně krátkém časovém období.
• Provádění výlepů či jiných veřejně dostupných oznámení, které by mohly vést k závěru, že spotřebitel je dlužníkem. Například kartička se jménem člověka a nápisem „JSTE DLUŽNÍK“, nebo „DLUŽÍTE NÁM SPLÁTKU“, vylepená po domě.
• Zprostředkování či jakékoli jiné napomáhání ke sjednání spotřebitelského úvěru, jehož zjevným účelem je připravit a prosadit oddlužení klienta podle insolvenčního zákona. To znamená, že dlužník je zadlužen uměle ještě více jenom proto, aby soud schválil osobní bankrot, a věřitelé tak z velké části ostrouhají. Jenže často se stane, že „rádce“ pro osobní bankrot vybere poplatky, ale oddlužení nakonec soud nepovolí.

• Poskytování nepravdivých informací o tom, že klient při uzavření kupní smlouvy (spojené s úvěrem) mimo obvyklé prostory podnikatele nemá nárok na odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech, případně sjednání zastřené kupní smlouvy formou smlouvy o opravě věci. Zdroj: ČLFA, gin

 

 

 

 

     

http://www.novinky.cz/finance/298642-redaktor-prava-je-nominovan-na-cenu-za-clanky-o-kupceni-se-slozenkami.html

 

miliardy korun více než před rokem,“ shrnul Jiří Rajl, výkonný ředitel sdružení CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, které provozuje nebankovní registr dlužníků.

Zatímco banky k lednu 2012 registrovaly v selhání 4, 97 procenta všech úvěrů poskytnutých domácnostem, tak letos v lednu to již bylo přes pět procent. Toto procentuální srovnání je ale „naředěné“ tím, že zároveň s tím stoupl celkový počet a finanční objem úvěrů, které banky lidem půjčily.

„Objem ohrožených nesplacených úvěrů dosáhl na konci roku 2012 výše 45,7 miliardy korun. Z této částky se dlouhodobých úvěrů týkalo 16,4 miliardy korun a krátkodobých pak 29,3 miliardy,“ dodal Rajl.

Snadněji naletí na úvěrové triky

Domácnosti hledající záchranu v dalších úvěrech přitom snadněji naletí na nekalé finanční praktiky. Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) nedávno publikovala přehled těch nejčastějších podrazů, kterých se některé společnosti na klientech dopouštějí. Přinášíme část z nich s krátkými dodatky na vysvětlení.